S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača. Ak chcete zistiť viac detailov (napríklad ako používanie cookies zakázať), skopírujte a navštívte, prosím, tento link: http://www.webareal.sk/amal-sk/show-free.htm?fid=35 Upozorňujeme, že po odstránení súčasných alebo zakázaní budúcich našich cookies nebudete mať prístup k určitej oblasti alebo funkcii našich stránok.

Obchodné podmienky

Obchodné a nákupné podmienky

internetového obchodu AMAL

 

Všeobecné ustanovenia, definícia a vymedzenie pojmov:


 • Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim (ďalej len predávajúci / prevádzkovateľ) ktoré budú uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.amal.sk (ďalej len obchod).
 • Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.amal.sk, firma: AMAL SK s.r.o., IČO: 48051748 (Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.63736/L), email: info@amal.sk , web: www.amal.sk , tel.:  +421 905 758 816, +421 907 268 570
 • Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim, vytvorením objednávky na webovej stránke predávajúceho. Objednávka môže byť vytvorená aj v e-mailovej, telefonickej alebo písomnej forme.
 • Tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.amal.sk
 • Objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár (poprípade e-mail), obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky predávajúceho a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu. To isté platí aj pre písomnú formu objednávky.
 • Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 • Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.amal.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.Povinnosti prevádzkovateľa:

 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že svojim zákazníkom dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky. Ďalej sa zaväzuje že tovar ktorý ponúka vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 • Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: Faktúru alebo Dodací list, (ktorý slúži aj ako záručný list)
 • Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú dostatočné balenie tovaru.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo výmeny druhov akciových darčekov podľa momentálnej dostupnosti
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stornovať objednávku a možnosť jednostranného odstúpenia od zmluvy v prípade vypredania tovaru na sklade, výraznej zmeny ceny produktu u dodávateľa, chybne uvedenej ceny pri produkte v dôsledku technického problému na webovej stránke predávajúceho.


Povinnosti kupujúceho:

 • Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.


Objednávka - uzatvorenie zmluvy:


 • Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.amal.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.
 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 • Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.
 • Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia potvrdenia kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.


Objednávka - storno objednávky:


 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru zo skladu www.amal.sk, emailom na adresu: info@amal.sk. Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom, SMS správou alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

 

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

 • Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na nižšie uvedenú kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená nižšie. Oznámenie zámeru odstúpiť od zmluvy môže kupujúci urobiť aj elektornickou formou - emailom na info@amal.sk alebo na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť Formulár na odstúpenia od kúpnej zmluvy dostupný medzi dokumentami uvedenými v dolnej časti úvodnej stránky nášho obchodu amal.sk (klik  tu)
 • Adresa na vrátenie tovaru a vybavenie reklamácií: AMAL SK s.r.o., Liptovská Teplá 100, 034 83 
 • Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia. Tovar by mal byť predávajúcemu vrátený úplný, s kompletnou dokumentáciou – napr. faktúrou, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno v originálnom balení a v stave a v hodnote, v akom bol kupujúcim prevzatý.
 • V prípade, že sa kupujúci po rozbalení výrobku a jeho odskúšaní funkcie spôsobom primeraným na zistenie jeho vlastností a fuknčnosti, rozhodne odstúpiť od zmluvy v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, doručí predávajúcemu tovar nepoškodený a nie neúplný. Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale, alebo v prepravnom obale, vyhovujúcom nárokom prepravy krehkého tovaru, a to vrátane všetkého príslušenstva, a označiť zásielku príslušnými symbolmi, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 
 • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu na reklamačnú adresu tovar, ktorý nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar, ak sa spotrebiteľ s predávajúcim výslovne  nedohodnú na inom spôsobe vrátenia platby. Táto čiastka bude vrátená bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.  Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci znáša náklady na vrátenie tovaru v tom prípade, ak tovar nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
 • Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, a ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť poskytnuté darčeky. V prípade, že si kupujúci darček ponechá, bude mu vyfakturovaná suma za darček, podľa platného cenníka uvedeného na amal.sk. Úhrada faktúry prebehne započítaním, to znamená že predávajúci vráti úhradu za tovar, z ktorej bude odrátaná suma za príslušný darček. Poskytnutý darček si kupujúci môže ponechať, ak vracia len časť tovaru, ale pritom splnil podmienku pre získanie darčeka.
 • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.Dodacie podmienky:

 

 • Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.
 • Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci.
 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom, SMS správou alebo telefonicky.

 

Poplatky za prepravu:


Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

Forma dodania + hmotnosť

Spôsob úhrady

HMOTNOSŤ balíka:

Cena

QDL kuriér / DPD

Dobierka

do 5 kg

 5,90€

   

do 35 kg

 10,90€

od 35 kg

 15,90€

Bankovým prevodom do 5 kg  3,90€
  do 35 kg  8,90€
od 35 kg  12,90€ 

 

 • Uvedené ceny poštovného platia pri objednávkach tovaru do 50 kg.
 • Pri tovare vážiacom viac ako 50 kg bude zákazník oboznámený s možnosťami dopravy a cenami individuálne.
 • Tovar si kupujúci môže prevziať i osobne, a to po predchádzajúcej telefonickej dohode.
 • Pri nákupe nad 100 € môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.
 • Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

 • Základné podmienky reklamácie
 • Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Je nutné zaslať e-mail s popisom vady na reklamovanom tovare na mailovú adresu kontakt@amal.sk, do predmetu správy uviesť REKLAMÁCIA.
 • Za vadu tovaru nemožno považovať zmeny vlastnosti tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný tovar určený, nevhodnej či zanedbanej základnej údržby, nesprávnom zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby a/alebo nesprávnom skladovaní tovaru. Vadou tovaru nie je taktiež menší rozdiel v štruktúre lícnej kresby produktov vyrobných z prírodných materiálov (drevo, koža). 
 • Práva zo zodpovednosti za vady by mal kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby, t.j. do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. 
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 •  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 
 • V prípade, ak charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu užívaniu veci ako veci bez vady (vady estetické...), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia tovaru, dĺžke jeho užívania a k možnostiam jeho ďalšieho užívania.
 • Ak sa vybaví reklamácia opravou tovaru, predlžuje sa záručná doba o obdobie od uplatnenia práva na odstránenie vady do doby, kedy je kupujúci povinný opravený tovar prevziať. Hneď ako kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, napríklad právo na opravu tovaru či zľavu, vykonal voľbu a uplatnil jedno z možných práv, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.
 • Predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie nedostatku na tovare a po posúdení vyrozumie kupujúceho e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie.
 • V prípade oprávnenej reklamácie znáša náklady na poštovné predávajúci. 
 • Pokiaľ bude reklamácia vyriešená výmenou vadného tovaru za nový, začne bežať záručná lehota znovu od prevzatia tovaru.
 • Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
 • Prevencia a predchádzanie škodám na tovare
 • Základnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu zakúpeného tovaru a jeho funkčnosti je riadna prevencia kupujúceho formou základnej údržby. Táto povinnosť kupujúceho vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, v zmysle ktorých je každý povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám.
 • Pred použitím tovaru je spotrebiteľ povinný oboznámiť sa s funkciami a možnosťami zakúpeného tovaru tým, že si pozorne prečíta informácie uvedené v návode na použitie zakúpeného tovaru a prípadne aj obsah ďalších dokumentov priložených k zakúpenému tovaru.

 

Alternatívny spôsob riešenia sporov:

 

 • Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@amal.sk
 • Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 • Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 • Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 24.5.2018 je tu: http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1    Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 • Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 • Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  - ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK  Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 • Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Ochrana osobných údajov:


V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti AMAL SK s.r.o.  s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke:

http://www.webareal.sk/amal-sk/Ochrana-osobnych-udajov-a10_0.htm

Záverečné a prechodné ustanovenia:

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 • Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
 • Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách“). Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 • Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 05.03.2022. 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NjljZDFiN