S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača. Ak chcete zistiť viac detailov (napríklad ako používanie cookies zakázať), skopírujte a navštívte, prosím, tento link: http://www.webareal.sk/amal-sk/show-free.htm?fid=35 Upozorňujeme, že po odstránení súčasných alebo zakázaní budúcich našich cookies nebudete mať prístup k určitej oblasti alebo funkcii našich stránok.


Súťažné podmienky

Súťažné podmienky

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ ORGANIZOVANÉ PORTÁLOM AMAL.SK

I.
Účel

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaží organizovaných na webe www.amal.sk alebo na www.facebook.com/amalobchod. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá týchto súťaží.

II.
Organizátor súťaží

Organizátorom súťaží je spoločnosť AMAL SK spol. s.r.o., so sídlom Osádka 14, 027 01 Vyšný Kubín, IČO: 48051748, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 63736/L (ďalej len „organizátor“).

III.
Účasť v súťažiach

II.1 Súťaží sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, bez ohľadu na vek, pokiaľ sa v osobitných podmienkach konkrétnej súťaže neurčí inak, s pobytom na území Slovenskej alebo Českej republiky (ďalej len „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

II.2 Súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť po tom, čo sa stane fanúšikom stránky „Amal.sk“, umiestnenej na sociálnej sieti Facebook, konkrétne na adrese www.facebook.com/amalobchod (ďalej len „stránka Amal.sk“) a ako sa oboznámi s úplnými pravidlami súťaže.

IV.
Princíp súťaží

IV.1 Súťažiaci sa do jednotlivých súťaží zapojí zodpovedaním súťažnej otázky, resp. vyjadrením svojho názoru alebo skúsenosti na zverejnenú otázku. Súťažná otázka bude zverejnená na webe www.amal.sk, príp. na stránke facebooku amalobchod, resp. na oboch portáloch súčasne. Súťažnú otázku bude potrebné zodpovedať na e-mailovú adresu uvedenú v popise jednotlivej súťaže, obvykle však na info@amal.sk, resp. v komentári pod súťažnou otázkou na stránke Amal.sk v čase trvania súťaže. Doba trvania súťaže bude pre každú konkrétnu súťaž určená osobitne. Zodpovedanie súťažnej otázky bude spočívať buď v zodpovedaní správnej odpovede na zverejnenú otázku alebo vo vyjadrení názoru, resp. skúsenosti.

IV.2 Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

V.
Výhry v súťaži

V.1 Po uplynutí doby trvania súťaže, ktorá bude uvedená pre každú súťaž osobitne, bude do termínu uvedeného v príslušnej súťaži vyžrebovaný výherca, ktorý zodpovedal správne súťažnú otázku alebo ktorý vyjadril svoj názor, resp. skúsenosť na zverejnenú otázku. Počet možných výhercov a druh výhry sa súťažiaci vždy dozvie v popise jednotlivej súťaže.

V.2 Výherca bude o výhre informovaný organizátorom prostredníctvom statusu na stránke Amal.sk, zaslaním súkromnej správy cez facebook alebo uverejnením mena a priezviska na webe www.amal.sk, najneskôr do 3 pracovných dní od vyžrebovania výhercu s požiadavkou zaslania kontaktných údajov. Kontaktné údaje bude potrebné zaslať prostredníctvom správy na stránke Amal.sk alebo e-mailom na adresu info@amal.sk. Spôsob odoslania kontaktných údajov bude špecifikovaný v popise každej jednotlivej súťaže.

V.3 Odovzdanie výhier bude organizačne zabezpečovať organizátor. Výhra v súťaži bude výhercom odovzdaná spôsobom a za podmienok dojednaných medzi organizátorom a výhercom. Organizátor je však povinný výhru odovzdať do 30 kalendárnych dní od prijatia kontaktných údajov výhercu. V prípade, ak sa výhru nepodarí výhercovi za dojednaných podmienok odovzdať, nárok výhercu na jej získanie v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká.

V.4 V prípade, že sa výherca do 7 kalendárnych dní od oznámenia výhry neskontaktuje s organizátorom spôsobom uvedeným v oznámení o výhre, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech organizátora.

VI.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov a autorské práva

VI.1 Súťažiaci účasťou v súťaži potvrdzuje súhlas s úplnými pravidlami súťaže, pričom organizátorovi udeľuje súhlas na spracúvanie všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený osobné údaje spracúvať na účel realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne, na dobu konania súťaže a dobu 3 mesiacov po skončení doby konania súťaže, a je možné ho kedykoľvek odvolať, a to bezplatne, písomne, formou listu obsahujúceho odvolanie súhlasu doručeného organizátorovi. Odvolanie súhlasu počas doby konania súťaže a/alebo do odovzdania výhry v súťaži výhercovi má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže a/alebo nemožnosť odovzdať výhru výhercovi v súťaži. Organizátor je oprávnený osobné údaje spracúvať až do odvolania súhlasu s ich spracúvaním alebo do uplynutia doby, na ktorú sa súhlas udeľuje, a po odvolaní súhlasu alebo uplynutí doby, na ktorú sa súhlas udeľuje, zabezpečí ich blokovanie a likvidáciu v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej aj „Zákon“); uvedené pritom nemá vplyv na prípadné povinné spracúvanie alebo archivovanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu. Súťažiaci má vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené Zákonom, najmä ustanovením § 28 a súvisiacimi ustanoveniami Zákona (o. i. právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 a nasl. Zákona). Osobné údaje súťažiacich je možné bezplatne zverejniť, s čím súťažiaci účasťou v súťaži výslovne súhlasí. Organizátor je oprávnený osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom tretích osôb. Organizátor je oprávnený osobné údaje poskytnúť a/alebo sprístupniť aj tretím osobám, a to za účelom realizácie zasielania a/alebo doručovania výhier výhercom v súťaži.

VI.2 Súťažiaci účasťou v súťaži výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými súhlasmi, ktoré v zmysle týchto pravidiel udeľuje. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti so svojou účasťou v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. V prípade, ak účastník súťaže svojím konaním v rámci súťaže a/alebo v súvislosti s ňou poruší práva akejkoľvek tretej osoby, je za takéto porušenie plne zodpovedný.

VII.
Autorské práva

VII.1 Ak má odpoveď na súťažnú otázku povahu diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „dielo“ a „autorský zákon“), účastník súťaže zodpovedaním otázky udeľuje organizátorovi nevýhradný súhlas (licenciu) na jej použitie spôsobom podľa uváženia organizátora, najmä každým a všetkými spôsobmi podľa ustanovenia § 19 ods. 4 autorského zákona (ďalej len „licencia“). Organizátor je v zmysle udeľovanej licencie oprávnený najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, nájmom a/alebo vypožičaním, sprístupňovanie diela verejnosti, spracovanie diela, spojenie diela s iným dielom, zaradenie diela do databázy podľa § 131, uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela, verejným vykonaním diela a/alebo verejným prenosom diela. Licencia sa udeľuje bezodplatne. Licencia sa udeľuje ako nevýhradná (nevýhradná licencia), bez územného a vecného obmedzenia, na dobu konania súťaže a dobu 3 mesiacov po skončení doby konania súťaže. Organizátor je oprávnený najviac v rozsahu udelenej licencie udeľovať tretím osobám sublicenciu s čím súťažiaci zapojením sa do súťaže udeľuje svoj predchádzajúci výslovný súhlas. Zároveň týmto súhlasí s tým, že udelením sublicencie nevzniká súťažiacemu nárok na akúkoľvek odplatu alebo odmenu. Organizátor je oprávnený dielo (vrátane jeho zložiek a/alebo častí) sprístupňovať verejnosti, bezplatne uverejňovať a verejne šíriť, a to najmä na stránke Amal.sk. Účastník súťaže vo vzťahu k svojmu dielu (vrátane jeho zložiek a/alebo častí) výslovne vylučuje kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv. Organizátor nie je povinný túto Licenciu využiť.

VIII.
Všeobecné podmienky

VIII.1 Súťaž nie je organizovaná, objednávaná, sponzorovaná, podporovaná, propagovaná, vykonávaná, riadená ani inak prepojená so spoločnosťou Facebook disponujúcou právami k sociálnej sieti Facebook. Údaje, skutočnosti a súhlasy udeľované v rámci súťaže sú udeľované organizátorovi , nie spoločnosti Facebook. Akékoľvek otázky, poznámky alebo podnety súvisiace so súťažou musia byť adresované organizátorovi, nie spoločnosti Facebook. Účastník súťaže berie na vedomie a v plnom rozsahu akceptuje, že spoločnosť Facebook nie je zodpovedná za organizáciu, realizáciu ani komunikáciu súťaže.

VIII.2 Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

VIII.3 Súťažiaci berie na vedomie, že výhry v súťažiach môžu podliehať dani z príjmov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení.

VIII.4 Účasť v súťaži ani výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Na účasť v súťaži nie je právny nárok.

VIII.5 Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než na plnenia výslovne uvedené v týchto pravidlách, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých pre to ustanovených podmienok v zmysle týchto pravidiel. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.

VIII.6 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v pravidlách súťaže, tieto zmeny budú uskutočnené písomne vo forme dodatku k týmto pravidlám súťaže a budú zverejnené na stránkach súťaže. Účinnosť zmien podľa predchádzajúcej vety nastáva okamihom ich zverejnenia podľa predchádzajúcej vety, ak nie je výslovne uvedený neskorší okamih nadobudnutia ich účinnosti.

VIII.7 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži a/alebo výsledok v súťaži podvodným konaním alebo konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi, ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie účastníka súťaže alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

VIII.8 Organizátor nezodpovedá za škody ani akékoľvek iné ujmy spôsobené akýmkoľvek konaním alebo nekonaním tretích osôb ani za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy pri prevádzke stránok súťaže, problémy na strane prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov. Organizátor s konečnou platnosťou rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže a jej realizácie.

VIII.9 Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrami v súťaži a/alebo v súvislosti s nimi. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať. Organizátor si vyhradzuje právo výhry podľa týchto pravidiel nahradiť inými výhrami obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty ako aj meniť podmienky odovzdania výhier.

VIII.10 V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom týchto úplných pravidiel súťaže, platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže.

VIII.11 Úplné pravidlá súťaže sú k dispozícii na www.amal.sk.

V Osádka, dňa 01.09.2018

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

YzIyM